DIGITALA INSTRUKTIONER

 

Att producera med rätt kvalité direkt, ”noll fel”, är viktigt för resurssnål produktion. Inom den tillverkande industrin är produktionen ofta kundorderstyrd. Detta medför ett produktionsflöde som innehåller en mängd olika varianter. Följden är att det är svårt att hålla rätt kvalité, noll fel. Speciellt om man har mycket inhyrd personal för att klara konjunkturs- samt säsongsvariationer.


Felaktigt montage och missade arbetsmoment medför stora kostnader. Man måste justera, omarbeta och kanske rentav kassera. I värsta fall når felaktiga produkter ut till kund, vilket inte bara blir dyrt utan också kan skada företagets goda rykte. 

 

Vad kostar det egentligen att producera felaktiga detaljer? Faktum är att det är få som klarar att göra en rättvis kalkyl. Man måste avsätta både tid, personal och i vissa fall även maskintid för att åtgärda och justera felaktiga detaljer. Om detaljerna kasseras så har man även förlorat materialkostnaden. Följderna blir ofta svåra att överskåda. Försenade leveranser, övertid, yta i fabriken upptas av reparationsarbete. Det påverkar planering av nya order osv. 

 

En grundläggande förutsättning för att uppnå hög och jämn kvalitet är att man använder ett standardiserat arbetssätt - att alla operatörer utför arbetsmomenten på samma sätt och i samma ordning.

 

 


Elin kvalitetssäkrar och gör produktionen papperslös

I samarbete med flera större kunder har Binar utarbetat systemet Elin som möjliggör en papperslös produktion. Det är ett stödsystem som vägleder operatören att jobba efter en standard SOB (Standars Operation Blad). Operatören får hjälp av instruktioner i form av både bild och text. Systemet är utformat så att en van operatör inte skall uppleva någon belastande styrning i arbetet. Däremot får en ovan operatör det stöd och den hjälp som behövs för att alltid kunna göra rätt.

 

Axel

 

Fördelar med Elin och Digitala instruktioner

  • Papperslös produktion

  • Standardiserat arbetssätt som utförs i bestämd sekvens (SOB).

  • Kritiska arbetssteg kvitteras av operatören (beröringsfritt).

  • Tydliga instruktioner som även kan göras flerspråkiga.

  • Ändringar i instruktionerna kan införas på samtliga stationer samtidigt och får direkt genomslag, utan fördröjning.

  • Skapar arbetstrygghet för operatörer i en allt variantrikare produktionsmiljö med allt kortare produktionsserier.

  • Enstycksproduktion med stort manuellt arbetsinnehåll kan utföras med bibehållen hög kvalitet. (Poka Yoke)

  • Kan kombineras med kringutrustning som momentdragare, handverktyg, bearbetningsmaskiner, robotar etc 

 

   

Bildskärm med instruktioner

Bildskärmar ersätter pappersdokument och gör att operatören hela tiden har tillgång till relevant information om det jobb som skall utföras. Standard är A och O för att få rätt kvalité från början och slippa dyra reparationer. Genom att operatören ser exakt vad som skall göras i både arbetssekvens ingående materialså får man både mycket högre effektivitet och kvalité. 

 

Vilken information som skall visas styrs av att systemet håller reda på vilken variant som befinner sig på stationen. Operatören behöver således inte använda mus eller tangentbord för att söka information. Genom att placera en RFID-läsare eller en handskanner på stationen snabbar man upp startförloppet då takten börjar på ny produkt. Är det en lina så räcker det med att starta ett jobb i första stationen för att sedan låta BPS takta fram informationen i stationerna.

 

Instruktioner kan även användas för att ställa om till en ny produkt, eller för rena serviceåtgärder. 

 

 

 

 


  Elin Screen 

Bilden till vänster visar hur det kan se ut på en operatörsskärm. Förrutom tydliga bilder på produkten där man tydlig markerar vad som skall göras, så kan det vara bra med mer övergripande information. Det kan t.ex. vara, operatörs-ID, ordernummer, produktinformation, antal producerade, takttid, antal producerade mm.

 

Informationen anpassas alltid efter önskemål

                                                

 

Exempel på kvalitetssäkrat montage

Filmen öppnas i nytt fönster

 

 

   

Operatörsinloggning

 

 

Operatören börjar arbetet med att registrera sitt personliga ID-kort. Information om vilket produkt som monterats och vilken operatör som utfört montaget lagras. Detta kan användas för att återkoppla eventuella kvalitetsbrister och förbättra processen. Det kan handla om att man behöver förbättra utbildning, underlag eller att arbetssekvensen innehåller brister. 

 

 

   

 Pick to Light

 

 

Det material som skall plockas i montagesekvensen indikeras med hjälp av Pick to Light som finns utplacerade i materialställen på kritiskt material. Pick to Light-sensorn ovanför den detalj som skall plockas lyser grön. När operatören plockar detaljen påverkas fotocellen av handen och på så sätt får systemet en kvittens på att rätt detalj har plockats.

 

Vi en FMEA-analys kan man få fram vilket material och vilka arbetsmoment som utgör största riken till kvalitetsbrister. Genom att säkra upp dessa punkter med Pick to Light och smarta verktyg, så kan man minimera dyra kostnader för omarbete och kassation.
 Smarta verktyg

Övervakad verktygshållare

 

Binar har utvecklat ett smart verktyg som kan användas i den övervakade arbetssekvensen. Verktygshållaren har en inbyggd lampa samt sensor vilket gör att den påminner mycket om Pick to Light. Med hjälp av verktygshållaren kan man övervara att ett viktigt verktyg verkligen används i monteringssekvensen. Man får även kontroll på att verktyget hängs tillbaka på rätt ställe mellan montagen.

 

Andra typer av smarta verktyg kan vara elektriska momentdragare, klicknycklar, våg eller andra mätenheter som måste ge en klarsignal för att man skall kunna montera vidare med rätt kvalité.

 

Spring Band Clamp Tool SBCT

 

SBCT är ett handburet verktyg för att kvalitetssäkra åtdragning av Mubea-klämmor. Masterenheten på den högra bilden nedan fungerar om en Pick to Light-enhet och lyser upp när verktyget skall användas. Operatören tar verktyget och stänger Mubea-klämman genom att vrida eller knäcka den förspända slangklämman. Tack vare övervakningen att verktyget används på de olika varianterna som produceras, så undviker man dyra kostnader som kan uppstå genom läckage i slangkopplingar.

 

   

Poka Yoke-lösningar

När man producerar enligt Lean Manufacturing så ingår olika Poka Yoke-lösningar för felsäkring som en viktig del. Arbetsstationen med Binars Digitala Instruktioner utgör ett bra exempel på sådan utrustning. Exempelvis läggs stationens elektriska dragare in i monteringssekvensen på ett sådant sätt att den bara kan användas vid rätt tillfälle i standardoperationen (SOB). 

 

 När ett förband dragits skickas vinkel- och momentinformation tillbaka till systemet för godkännande. Varje arbetssteg måste vara godkänt för att man skall kunna gå vidare till nästa.

 

Instruktionerna kommer automatiskt upp på skärmen steg-för-steg så att operatören inte behöver lägga tid på att leta efter information. Man behöver inte heller byta bild eftersom kvittens sker med hjälp av Pick to Light och Smarta verktyg.


PokaYoke

Lätt att skapa arbetssekvenser

Systemet administreras med programvaran Poka Yoke Manager. Programmet kan köras från en kontors-PC så att man inte stör pågående produktion. Här kan produktionsteknikern själv skapa eller ändra befintliga arbetssekvenser. Först när en arbetssekvens är testad och klar aktiverar man den i önskad arbetsstation. Instruktionerna byggs upp med hjälp av t.ex. pdf-filer som läggs in i sekvenser. Information från affärssystemet kan styra vilka arbetssekvenser som skall aktiveras. Man får på så sätt en variantstyrd produktion som kan kvalitesövervakas.


Poka Yoke Manager


Systemöversikt

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT