PICK TO LIGHT

 

Kvalitetssäkring/POKA YOKE är en av de viktigaste metoderna för att hålla nere onödiga kostnader och öka produktiviteten. 

 

Binar har levererat och implementerat Pick to Light till framförallt fordonsindustrin i 20 år med väldigt gott resultat.  När man plockar material är det väldigt lätt att glömma en artikel alternativt plocka fel och därmed dra på sig onödiga kostnader. Varje litet fel skapar merarbete i form av reparation eller kassation. I slutändan påverkar detta inte detta bara leveranstiderna utan hela företagets ekonomi. 


Pick to Light visar vilka artiklar som skall plockas. Man kan inte glömma en artikel eftersom Pick to Light kräver att man släcker lampan i plockfacket genom att kvittera på knapp eller beröringsfritt. Genom att kombinera Pick to Light, Smarta verktyg och Digitala instruktioner, får man en väldigt effektiv lösning som säkrar kvalité och därmed ökar företagets produktivitet. 

 

 

Fördelar med Pick to Light

 • Säkrar kvalité

 • Minskar kostnader för omarbete och reparation

 • Minskar leveranstider tack vare rätt från början

 • Kortare leveranstider sänker behov av stora lager

 • Ökar produktiviteten

 

 

Ytterligare fördelar för operatör

 • Kräver inte full koncentration för att gör rätt
 • Möjlighet att hyra in personal och ändå behålla kvalitén
 • Snabbar upp förloppen då båda händerna kan användas
 • Beröringsfri kvittering tillför ingen extra tid
 • Visar antal artiklar som skall plockas 01-99
 • Kan kombineras med Digitala instruktioner för att öka nivån ytterligare
 

 

Två typer av användningsområden

Vi skiljer på två typer av användningsområden: -Orderplock/kittning samt plock i montagesekvens.

 

Vid orderplock/kittning så handlar det både om att snabba upp arbetet samt säkra att man plockar rätt artiklar. Plocklistan i papper kan helt tas bort så att plocket blir helt digitalt samtidigt som kvalitetssäkring införs. Vid kittning kan man även använda Put to Light för att säkra att man kittar till rätt orderbox. Operatören kan hela tiden använda båda händerna vilket ger mycket stora fördelar.

 

På en montagestation används en kombination av Pick to Light-lister och enskilda Pick to Light-enheter. Ofta utgår man från en FMEA-analys för att ta reda på vilka artiklar som har störst förväxlingsrisk, alternativt orsakar störst kostnader om man gör fel. Med den informationen kan man därefter placera ut Pick to Light på de artiklar som är berörda. I vissa fall kan man bygga om materialfasaderna och samla dessa kritiska artiklar när varandra och använda Pick to Light-lister som är mer kostnadseffektiva.

 

Pick to Light-list

LP352 är ett listsystem som monteras över de materialfack och lådor där artiklar skall plockas. Det kan t.ex. handla om plock ur small-box, plastlådor, kartonger, större lådor eller pall. Stora fördelar med detta system är att alla Pick to Light är buss-anslutna vilket minimerar kabeldragning i materialställen. Vid kittning måste alla plockfack ha en Pick to Light för att plocklistan i pappersform skall kunna ersättas. Listen är tillverkad i aluminium vilke gör att den tål slag och stötar som ofta uppstår i en materialfasad. Dessutom får man dold kabelinstallation tack vare att spänningsförsörjning och kommunikation göms inuti listerna. Snabbkopplingar samt färdigkapade täcklock i flera bredder gör det enkelt att flytta Pick to Light-enheterna på listen.

 LP352  

LP352 har två siffror för att visa antal som skall plockas, Två LED-indikeringar (RGB) visar att material skall plockas. Kvittering sker på grön knapp, alternativt på beröringsfri sensor som är riktad nedåt. Blå knapp kan användas för materiallarm, exempelvis för låg nivå eller artikel saknas. 

 

 

 

Exempel på effektivt orderplock

Filmen visar papperslöst orderplock på en så skallad kitt-station där operatören jobbar fritt utan plocklista. I detta exempel så tänds alla plocksensorer upp samtidigt, vilket gör att operatören själv kan välja i plockordning. Plocket sker utan plocklista vilket gör att båda händerna frigörs och kan användas för att plocka. Orderplocket blir därmed snabbt och effektivt med hög kvalité.


Filmen öppnas i nytt fönster. 

 


 

 

 


Installationsexempel

Pick to Light-enheterna sätts fast på en aluminiumskena som löper ovanför framsidan av materialet. Därefter ansluts en busskabel mellan Pick to Light-enheterna samt att täcklock monteras. Täcklock finns i längderna 100, 200 och 300mm samt på löpmeter.  Indikeringslampan kan visa olika färger (RGB), men vanligast är att man använder grönt ljus. Kvitteringen sker beröringsfritt rakt under Pick to Light-enheten på max 8-10 cm avstånd. Sensorn känner av att operatören sveper handen under enheten vilket kvitterar plocket och släcker indikeringen.

 

 

 

Kittning med multiplock och trådlös vagn

I samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har Binar tagit fram en mycket effektiv lösning för Kittning av material. Kittning sker med så kallat "Multiplock" till en Kitt-vagn. Materialfasaderna är utrustade med Pick to Light och Kittvagnen med Put to Light. Man plockar alla artiklar av en typ i taget från fasaden och placerar ut dessa i Kitt-vagnens orderboxar. På Pick to Light-enheten visas det totala antalet artiklar av en typ som skall fördelas ut till Kittvagnens alla orderboxar. När operatören plockat alla artiklar från ett plockfack i fasaden, så kvitterar man detta på Pick to Light-enhetens kvittensknapp.

 

Därefter tänder systemet upp alla Put to Light på Kit-vagnen där artiklarna skall fördelas i respektive orderbox. Fördelningen sker genom att Put to Light-enhetens lampa lyser samt att antal visas för varje box. Kvittens att man lagt materialet i en box sker med hjälp av knapp, alternativt beröringsfritt med sensor.

 

När första artikeln är plockad och placerad, så tänder systemet upp nästa artikel i plockfasaden så att operatören kan förflytta Kitt-vagnen ett steg framåt. Information om plocksekvens samt plockorder gentemot  aktiv produktionsorder visas kontunuerligt på LED-displayer i området. 

 

Fördelen med multiplock är att operatören bara behöver gå materialgången en gång för att plocka allt material till samtliga orderboxar på vagnen. Plocket är helt digitalt, d.v.s. ingen plocklista används vilket ger mycket snabbt förlopp med mycket hög kvalitetssäkring.

 

 Bilden visar en modern kittningsstation med Pick to Light i plockfasaderna på höger och vänster sida. En batterimatad vagn med trådlös kommunikation som operatören skjuver framåt allteftersom man packar orderboxarna med material. På vagnen finns tio grå orderboxar som har var sin Put to Light-enhet för att visa var och hur många artiklar som skall placeras i respektive orderbox.

 

 

Verktygshållare med Pick to Light

 

Vertygshållaren LP125 har inbyggt Pick to Light vilket gör det möjligt att tvinga en operatör att använda ett verktyg vid ett visst steg i montagesekvensen. Tack vare den tydliga indikeringen med grön ljus så uppmärksammas operatören att verktyget skall användas. En sensor övervakar att verktyget lyfts ur sin hållare. Genom att även tända upp verktygshållaren när verktyget skall hängas tillbaka och övervaka att så blir gjort så får man full kontroll på att operatören använder ett kvalitetskritiskt verktyg vid rätt tidpunkt.

 

Verktygshållaren kan även utrustas med en hållare för O-ringar vilket gör det möjligt att övervaka så att inte operatören glömmer eller tar fel. En missad O-ring kan ge upphov till läckage och även om inte produkten når kund, så hamnar den i en reparationsloop och måste åtgärdas.

 

 

 

 

 

 

Pick to Light med I/O-kabel

 

Bilden nedan visar en materialfasad med Pick to Light-enheter anslutna med I/O-kabel kopplad till I/O-block LP315-4

 

Pick to Light units

 

 

 

Pick to Light - Systemöversikt

Systemet styrs från BPS Poka Yoke som är en servermjukvara. Koppling kan göras till affärssystemets BOM för att få tillgång till plocklista alt. materiallista per montagestation. Start av plockorder görs ofta med hjälp av streckkodsläsare för att läsa in startsekvens alternativt via ett recept. Receptet innehåller vilka artiklar som skall plockas, hur många av varje samt vilken färg som plocksensorn skall visa. Kommunikation från server till Pick to Light-enheterna sker via nätverksansluten gateway LP305D som kan serva ett stort antal arbetsstationer.

 

 

 

 

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT