Takt & Andonsystem

Ett taktsystem jämnar ut produktionsflödet och skapar ett normalläge. Flaskhalsar avslöjas. Materialhantering, bemanning, lager och leveranstid påverkas positivt. Med Binars LPS-system får kunden total frihet att konfigurera och förändra taktsystemet, allt för att klara en allt flexiblare och variantrikare produktion.

Systemet har även funktioner för Andon, vilket är ett arbetssätt för att ta hand om störningar i processen. Vid en störning kan operatören aktivera ett larm utan att lämna sin arbetsplats. Larmet visualiseras med ljud och ljus samt sparas tillsammans med orsakskod. Förbättringsgrupper kan sedan använda underlaget för att förbättra verksamheten och på så sätt öka produktiviteten.
 

Otaktat flöde skapar problem

I ett produktionsflöde där kundens behov styr arbetsinsatsen blir det ofta stora svängningar i takten. Ett sådant ojämnt produktionsflöde skapar en mängd problem. Materialförsörjning har svårt att följa med i svängningarna, montörer utsätts för onödiga belastningar och upplever en stressig och ryckig arbetsmiljö. 

 

Det varierande materialflödet skapar ofta materialbrist, vilket gör att man måste skapa buffertar och kostsamma lager. Kraftiga svängningar i volym gör även att företagets underleverantörer drabbas vilket i sin tur ger leveransförseningar, materialbrister och kanske till och med kvalitetsförsämringar som följd.

 

Röd kurva =Kundstyrt otaktat flöde, Grön kurva = Utjämnat taktat flöde

 

Hur man taktar ett flöde

Man delar upp en produkts montage i ungefär lika stora delar, vilket kallas för att balansera takttiden. Därefter inför man ett standardiserat arbetssätt, tidssatt och dokumenterat, steg för steg. Fördelar ut delmontagen på stationer som placeras i ett flöde, helst utan parallella grenar. Besvärligt montage som tar lång tid, eller montage som bara görs sällan läggs utanför flödet på sk. förmontage.

 

Därefter behöver man ett stödsystem för att visualisera takten, ett taktsystem. Arbete på stillastående stationer med förflyttning då takten räknat ner till noll kallas för Stop & Go. Ett effektivare sätt för att undvika tidsförlusten vid förflyttning mellan stationer är konfinuerligt drivet flöde vilket ofta används inom fordonsindustrin. 


De goda effekterna blir många. En mindre stressig arbetsmiljö, minskade buffertar, reducerat slöseri, förbättrad kvalitet och ökad produktivitet. Ett taktsystem visar tydligt var det finns störningar och flaskhalsar i produktionen och skapar underlag till förbättringsarbete och ständig förbättring.

 

Fördelar med ett taktsystem

  • En varierande kundefterfrågan fördelas ut till en jämn produktionstakt.

  • Gör det möjligt att både korta leveranstiderna och minska lagerbehovet.

  • En kontinuerlig bearbetning av produkten reducerar väntetiden för operatörer och maskinutrustning. Resultatet blir minskad produktionstid.

  • Skapar stabilitet i processen och förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt.

  •  Materialflöden jämnas ut 

    – risken för materialbrist minskar.

  • Synliggör eventuella problem och skapar underlag som förbättrings-grupper kan använda för att effektivisera processen.

  • Personalplaneringen förenklas.

  • Bidrar till ökad kvalitet i alla produktionsled

 

 

 

Systemuppbyggnad

Systemet är uppbyggt med Binars standardkomponenter för produktionsstödsystem. Mjukvarorna som styr och övervakar installeras på server och manövreras från klientdatorer. Koppling från nätverket (Ethernet) går via gateway LP201 där även strömförsörjning av systemet sker. Kommunikationen sker därefter på CAN-buss vilket ger en mycket flexibel installation. Alla kontakter är av typen M12 snabbkontakter och alla kablar är prefabricerade i olika längder. Detta gör att installationen blir mycket enkel samt att det är lika lätt att ändra systemets konfiguration om man så vill. Signalutbyte med processen görs via I/O-box LP315 där det är enkelt att ansluta lampor, givare, tryckknappar mm. För klarsignaler från operatör och lampindikeringar till operatör används trycknappsdosor LP373, LP376 och LP220.


Till produktkatalog>>


 

 

 

 

 
 
Binar Elektronik på Facebook Binar Elektronik på LinkedIn Binar Elektronik på Youtube

Binar | Elektronik

© 2019 Binar Elektronik AB.
POWERED BY TUDO, ITCONNECT